Arbetsgrupp utreder Sunet

Ny långsiktig organisationsmodell och nya delegationsordningar för SUNET – det är huvudfrågorna som en arbetsgrupp utrett under 2015. Förslagen sammanfattas i en rapport som generaldirektören och styrelsen beslutar kring i slutet av september.

Arbetet har bedrivits i en arbetsgrupp tillsatt av Vetenskapsrådets generaldirektör under ledning av förvaltningschef Ann Fust. Som stöd till arbetsgruppen har en extern organisationskonsult tagit fram underlag, genomfört förberedande arbete och bidragit med kompetens kring organisationsutveckling.

Sunet & Vetenskapsrådet

SUNET står för Swedish University computer Network och är ett rådgivande organ inom Vetenskapsrådet. Enligt instruktioner från Utbildningsdepartementet ska Vetenskapsrådet särskilt ansvara för kommunikationssystemet och beakta intresset hos forskning och andra berörda.

Sunet bildades i början av 1980-talet som ett forsknings- och utvecklingsprojekt. I dag består organisationen främst av universitet och högskolor, men andra organisationer och myndigheter är också anslutna. Vetenskapsrådet ansvarar för att Sunet administreras och drivs enligt regeringens fastlagda riktlinjer.

Arbetsgruppens sammansättning

  • Ann Fust, förvaltningschef Vetenskapsrådet
  • Torulf Lind, IT-strateg Vetenskapsrådet
  • Anna Hörnlund, jurist, Vetenskapsrådet
  • Maria Häll, föreståndare, Sunet
  • Stefan Bengtsson, styrelseordförande Sunet
  • Marianne Granfelt, generalsekreterare SUHF
  • Lisa Hamling, organisationskonsult (adjungerad)

Underlag
En nyligen genomförd utvärdering av Sunet har utgjort underlag för arbetsgruppens diskussioner och arbete. I tillägg har ett antal intervjuer genomförts, ett studiebesök genomförts hos Janet, SUNETs motsvarighet  i England, för att inspireras och lära om hur verksamheten där utvecklats under de senaste 15 åren och hur detta har påverkat deras sätt att leda, styra, organisera och bemanna verksamheten.

Analys
Analys av insamlat material och förslag till lösningar har arbetats fram i workshops och arbetsmöten med arbetsgruppen. Bearbetning av resultat från workshops och arbetsmöten har genomförts mellan mötena i mindre grupperingar. Avstämningar har även genomförts internt på Vetenskapsrådet och med en referensgrupp tillsatt av SUHF.

Resultaten
Den slutgiltiga rapporten presenteras efter beslut av Vetenskapsrådets generaldirektör och styrelse i slutet av september 2015. Håll utkik på Sunets webbplats, www.vr.se eller maila Maria Häll om du har frågor eller funderingar.

Maria Häll

CEO
0705 35 41 38

Warning: file_get_contents(https://www.linkedin.com/countserv/count/share?url=https://www.sunet.se/arbetsgrupp-utreder-sunet/&format=json): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.0 404 Not Found in /var/www/html/wp-content/themes/sunet/functions.php on line 5416