Ny organisationsmodell för Sunet

En arbetsgrupp hos Vetenskapsrådet har utrett Sunet under 2015. Under hösten 2015 beslutades rapporten av Vetenskapsrådets styrelse och generaldirektör.

Den nya styrningen av Sunet är avsedd att ge Sunet en stabilare bas, en tryggare plattform och en bättre dialog med de anslutna lärosätena, myndigheterna och kulturinstitutionerna. Beslutet omfattar tre övergripande förslag där öppenhet och transparens är nyckelord:

  1. Ny organisationsmodell.
  2. Ny ledning och styrning.
  3. Ny modell för insamling av krav och behov.
Sven Stafström, generaldirektör Vetenskapsrådet.
Sven Stafström, generaldirektör Vetenskapsrådet.

–  Det här gör att Sunets verksamhet och olika ansvarsområden blir tydligare. Det kommer också att ge de Sunet-anslutna organisationerna bättre förutsättningar att påverka inriktning och prioritering av Sunets verksamhet och ekonomi, säger generaldirektör Sven Stafström, Vetenskapsrådet.


 Korta frågor och svar med Sunets föreståndare Maria Häll

2116-57_DSF1208_1024x768
Maria Häll, föreståndare för Sunet.

Vad innebär rapporten för Sunet?
–Det känns bra att vi nu avslutat detta arbete med att se över Sunets organisationsmodell. Det har varit ett gediget arbete som för Sunet kommer att leda till en stabilare och tryggare bas. Behov av infrastruktur för forskning och  utbildning kommer bara öka. Utmaningarna hos lärosäten och kulturinstitutioner blir fler och annorlunda – Sunet har en fortsatt viktig roll att spela framöver.

Kommer Sunets inriktning och inställning till kommande projekt förändras?
– Nej, Sunet har en beslutad vision, mission, verksamhetsidé, strategi och värdegrund. Detta inriktningsdokument ligger fast. Dock kan en utvecklad dialog leda till bättre förankring och större möjligheter att fånga upp de behov som finns.

Vad innebär rapporten för Sunetasnlutna organisationer?
– De flesta av arbetsgruppens förslag påverkar enbart Sunets interna processer, såsom Sunets hemvist, delegationsordningar och styrning. Dock finns det med ett antal förslag som ska leda till en ökad transparens och utvecklad dialog med Sunets olika avnämare.

– Sunet kan bli bättre på att lyssna på flera och det kommer vi jobba på. Bland det första Sunets nya beslutande kommitté kommer ta sig an är att besluta kring en utvecklad behovsfångstprocess. Vi vill också förstärka dialogen med vårt community och öka förtroendet bland Sunetanslutna organisationer. Jag ser verkligen fram emot utvecklingen som följer på arbetsgruppens beslut. Det här är ett unikt tillfälle för Sunet att få ta klivet in i framtiden – från en stabil bas hos Vetenskapsrådet, i bra dialog med Sunets community.