Projekt: Nationell infrastruktur för legitimationskontroll

För Sunets nät och tjänster – se aktuell driftstatus!

SUNET bidrar till utvecklingen av svensk e-legitimation

ID

Vi befinner oss mitt i digitaliseringsprocessen. 2015 undertecknade regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting en avsiktsförklaring för digital förnyelse av det offentliga Sverige. Samtidigt tillsattes ett särskilt råd för digitalisering – ett forum för samordning på flera nivåer, dels mellan myndigheter och mellan kommuner och landsting och dels inom regeringskansliet. Under 2017 har regeringen även tillsatt ett digitaliseringsråd med syfte att främja genomförandet av regeringens digitaliseringspolitik.

Skatteverkets E-deklaration är ett exempel på en väl fungerande och utbredd digitaliserad process. Försäkringskassans enkla och smidiga digitala anmälan av VAB är ett annat exempel. Gemensamt för dessa e-tjänster är att de kräver digital identifiering. Under de senaste åren har E-legitimationsnämnden (ELN) arbetat med att införa ett nytt ramverk för digital identifiering i Sverige.

Ramverket förutsätter att ett antal oberoende aktörer levererar identiteter i konkurrens med varandra och under offentlig tillsyn. Idag finns dock i praktiken bara en leverantör av elektroniska identiteter i Sverige: BankID. Bristen på konkurrens till BankID orsakar idag problem, ett tydligt exempel är att inte alla svenska invånare kan få BankID, då det är en kundrelation mellan en bank och en medborgare.

Bristen på konkurrens beror på att det saknas tillräckligt intressanta ekonomiska förutsättningar i ELNs ramverk för att nya privata aktörer ska vara intresserade av affärsmöjligheterna med digitala identiteter.

Den dyraste komponenten i ekosystemet är kostnaden för att genomföra de legitimationskontroller som krävs för att uppnå den säkerhetsnivå som ELN ramverk föreskriver.

Det är här som SE-leg-projektet kommer in: genom att bygga ett offentligt system för legitimationskontroll som alla aktörer kan ansluta sig till ökar vi de ekonomiska marginalerna och gör det mer intressant att driva en e-legitimationsutfärdare. Samtidigt bidrar SE-leg till att erbjuda nya möjligheter, t ex ökad genomströmning samt att helt enkelt få betalt för legitimationskontrollen, för de organisationer som erbjuder en kundnära verksamhet – t ex apotek, bibliotek, samhällskontor mm.

Projektet är nu avslutat och rapport lämnades till regeringskansliet i oktober 2017. Slutrapporten finns här: SE-leg slutrapport okt 2017.

För mer info kontakta 

Fresia Pérez

Projektledare
0704 91 11 41

Leif Johansson

CTO, Säkerhet, identitet, standardisering & strategi

Valter Nordh

CTO, produktchef SWAMID & TCS
0707 88 47 42


För att kunna utfärda e-legitimation behövs, vid något tillfälle, en fysisk legitimationskontroll. I syfte att underlätta för oberoende leverantörer av e-ID som vill utfärda legitimationer ska nu SUNET, tillsammans med SKL och ett antal andra aktörer, ta fram en process för att utföra distribuerad legitimationskontroll. Tanken är att legitimationskontrollen ska genomföras på offentligt drivna institutioner med hög tillgänglighet för Sveriges befolkning.

Den huvudsakliga finansieringen kommer från Vinnova.

Mer bakgrundsinformation återfinns i projektbeskrivningen.

 


Presentation av parter i projektet
Om SUNET
SUNET har i uppgift att skapa infrastruktur för nationell och internationell datakommunikation på universitet, högskolor och andra anslutna organisationer. Den gemensamma organisationen bildar ett nät för forskning och utbildning och erbjuder en rad olika datatjänster. SUNET står för Swedish University computer Network och är ett rådgivande organ inom Vetenskapsrådet. Enligt instruktioner från Utbildningsdepartementet ska Vetenskapsrådet särskilt ”ansvara för kommunikationssystemet och beakta intresset hos forskning och andra berörda”. Verksamheten finansieras i första hand av de anslutna organisationerna, men får även anslag från Utbildningsdepartementet via Vetenskapsrådet.

Om SKL
Sveriges kommuner och landsting (SKL) är en arbetsgivar- och intresseorganisation för Sveriges kommuner, landsting och regioner. SKL:s uppgift är att stödja medlemmarna och bidra till att utveckla deras verksamhet. Organisationen fungerar som ett nätverk för kunskapsutbyte och samordning. I deras roll ingår att ge service och professionell rådgivning inom alla de områden som kommuner, landsting och regioner är verksamma inom.

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Fresia Pérez

Fresia Pérez

Projektledare
0704 91 11 41
Kontakta mig
Grid
Lista