Projekt: Nationellt IT-system för legitimationskontroll

För Sunets nät och tjänster – se aktuell driftstatus!

Sunet bidrar till utvecklingen av svensk e-legitimation

ID

Vi befinner oss mitt i digitaliseringsprocessen av det svenska samhället. 2015 undertecknade regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting en avsiktsförklaring för digital förnyelse av det offentliga Sverige. Samtidigt tillsattes ett särskilt råd för digitalisering – ett forum för samordning på flera nivåer, dels mellan myndigheter och mellan kommuner och landsting och dels inom regeringskansliet.

Skatteverkets E-deklaration är ett exempel på en väl fungerande och utbredd digitaliserad process. Försäkringskassans enkla och smidiga digitala anmälan av VAB är ett annat exempel. Dessa e-tjänster kräver naturligtvis digital identifiering. Under de senaste åren har E-legitimationsnämnden arbetat med att införa ett nytt ramverk för digital identifiering i Sverige.

Ramverket förutsätter att ett antal oberoende aktörer levererar identiteter i konkurrens med varandra och under offentlig tillsyn. Idag finns i praktiken bara en leverantör av elektroniska identiteter i Sverige: BankID. Bristen på konkurrens till BankID orsakar idag stora problem, bl a att inte alla svenska invånare kan få BankID eller att BankID vägrat att tillåta oberoende säkerhetgranskning.

Bristen på konkurrens beror på att det saknas tillräckligt intressanta ekonomiska förutsättningar i e-legitimationsnämndens (ELN) ramverk för att nya privata aktörer ska vara intresserade av affärsmöjligheterna med digitala identiteter.

Den dyraste komponenten i ekosystemet är kostnaden för att genomföra de legitimationskontroller som krävs för att uppnå den säkerhetsnivå som ELN ramverk föreskriver.

Det är här som SE-leg-projektet kommer in: genom att bygga ett offentligt system för legitimationskontroll som alla aktörer kan ansluta sig till ökar vi de ekonomiska marginalerna och gör det mer intressant att driva en e-legitimationsutfärdare i konkurrens med BankID. Samtidigt bidrar SE-leg till att erbjuda nya affärsmöjligheter, tex ökad genomströmning samt att helt enkelt få betalt för legitimationskontrollen, för de organisationer som erbjuder en kundnära verksamhet – tex apotek, bibliotek, samhällskontor mm.

För mer info kontakta 

Fresia Pérez

0704911141

Leif Johansson

CTO, Säkerhet, identitet, standardisering & strategi

Valter Nordh

CTO, produktchef SWAMID & TCS
0707-884742


För att kunna utfärda e-legitimation behövs, vid något tillfälle, en fysisk id-kontroll. I syfte att underlätta för oberoende leverantörer av e-ID som vill utfärda legitimationer ska nu Sunet, tillsammans med SKL och ett antal andra aktörer, hitta en process för att utföra legitimationskontroll av individer. Tanken är att id-kontrollen ska genomföras på offentligt drivna institutioner med hög tillgänglighet för Sveriges befolkning.

Den huvudsakliga finansieringen kommer från Vinnova.

Projektbeskrivning:

Nationellt IT-system för legitimationskontroll

Projektets syfte att säkerställa tillgängligheten till svensk e-legitimation genom att ta fram en gemensam nationell tjänst för legitimationskontroll av personer. Legitimationskontrollen för e-legitimation är den process varigenom en fysisk identitet verifieras och knyts till en digital identitet.

Vision
I framtiden ges alla invånare tillgång till en offentlig och enkel process som identifierar personer och möjliggör tillgång till de digitala tjänster som användaren önskar använda. Då består Svensk e-legitimation av ett antal innovativa aktörer som tillsammans erbjuder alla personer som verkar i Sverige enkel och säker inloggning till samhällets och den privata marknadens digitala tjänster.

Aktörer

 • Sunet – Projektägare. Ansvarar för tekniska specifikationer och implementation.
 • SKL – Ansvarar för kontakt med organisationer som driver samhällskontor.

Behov och omvärldsanalys

Det nya ramverket för svensk e-legitimation utgår ifrån att ett antal oberoende leverantörer ska konkurrera med varandra på en marknad där kunderna utgörs av förlitande parter (e-tjänster).

Erfarenheten från andra länder visar också på att system med få utfärdare medför avsevärda risker (till exempel Diginotar-fallet i Holland). Den affärsmodell som e-legitimationsnämnden etablerat för valfrihetssystemet för Svensk e-legitimation är baserat på tanken om ett fixerat och förutsägbart pris mot förlitande part. De företag som visat intresse av att etablera sig som utfärdare av e-legitimation (till exempel Telia och Svensk e-identitet) vittnar om att det främsta hindret utgörs av svårigheten att etablera en landsomspännande funktion för legitimationskontroll av personer.

Vi ser alltså att den affärsmodell som valts i syfte att göra e-legitimationer attraktiva för förlitande parter ställer krav på en lösning för effektiv legitimationskontroll av personer för att nya aktörer ska våga ta steget in på en lönsam marknad.

Projektförslag

Vi föreslår ett projekt som tar fram en specifikation av ett protokoll samt en proof-of-concept implementation för kommunikation mellan organisationer som driver tjänst för legitimationskontroll av användare å ena sidan och utfärdare av e-legitimationer å andra sidan. Målet är att göra det möjligt för en person att starta en ansökningsprocess om e-legitimation på webben, få till exempel en QR-kod och sedan gå in på exempelvis ett apotek eller ett samhällskontor och genomföra en legitimationskontroll. Som resultat få en koppling till personinformation hos en utfärdare av e-legitimation och som resultat få e-legitimation. Tanken är att ett sådant “kvitto” ska vara en mycket kortlivad representation av legitimeringen.

Genom ett sådant upplägg blir teknologin för inloggningstoken helt frikopplat från var, när och hur legitimationskontrollen sköts. Vidare blir ansvaret för den organisation som genomför legitimationskontrollen begränsat – organisationer som är väl lämpade att göra en legitimationskontroll (till exempel bibliotek, apotek, polis eller andra samhällsfunktioner) behöver inte ta ansvar för att driva system för inloggning till e-tjänster, underhålla teknologi för tokens samt driva andra funktioner som kräver ett mer långtgående ansvar.

Ett lyckat projekt leder till etableringen av en ny offentlig process för legitimationskontroll, genomförd i samarbete med både statliga och kommunala publika instanser, som säkerställer att e-ID utfärdare ges tillgång till en enkel skalbar process för att verifiera identiteten hos sina användare. En stor del av framgångsfaktorn (innovationen) ligger i att processen för grundidentifiering är teknikneutral och kan användas av såväl existerande som nya utfärdare av e-legitimation. Denna process ger även möjlighet för de som idag inte kan få ett BankID att få en e-legitimation.

Mål vid projektavslut

 • Det finns en specifikation för en funktion för grundidentifiering.
 • Genomförd implementation hos minst två identitetsutfärdare.
 • Funktionen är implementerad på minst två samhällskontor.
 • Det finns en plan för långsiktig drift och förvaltning inklusive affärsmodell.

Organisation
Projektet kommer drivas av Sunet med SKL som partner. SKL ansvarar för kontakt med organisationer som kan genomföra fysisk legitimationskontroll, till exempel bibliotek, apotek och andra organisationer som driver någon form av samhällskontor. Sunet och SKL kommer tillsammans att identifiera minst två IdP:er där identifieringsfunktionen kan integreras. Möjliga kandidater är Telia och Svensk e-identitet. Sunet  ansvarar för specifikation och implementation av alla tekniska funktioner.

Tidsplan

 • Fas 1a
  Design och specifikation av proofing-protokoll
  Börjar: Q12016
  Klart: Q12016
 • Fas 1b
  Identifiering av PoC partners (2-3 samhällskontor, 2 IdP:er)
  Börjar: Q12016
  Klart: Q22016
 • Fas 2a
  Implementation & test
  Börjar: Q22016
  Klart: Q42016
 • Fas 2b
  Integration med minst 2 IdP:er
  Börjar: Q32016
  Klart: Q42016

Budget

Projektets direkta kostnader uppstår till största del genom kostnader för arbetstid för utveckling av prototyp och specifikationer. Projektets totala omfattning uppskattas till 3 mnkr under ett år. Projektets aktörer och engagerade kommuner bidrar med egenfinansiering i form av projektstyrning, projektarbete, införande, lokaler, utrustning och andra indirekta kostnader som uppskattas till totalt 1 mnkr. De indirekta kostnaderna delas mellan Sunet och SKL.
Totalkostnad för projektet: 3,5 mnkr
Sökt belopp från Vinnova: 2,5 mnkr
Egenfinansiering från sökande organisation: 0,5 mnkr
Andra parters finansiering i projektet: 0,5 mnkr

Förankring
Sunet och SKL har under lång tid deltagit i diskussionen kring Sveriges nuvarande och framtida e-legitimationssystem. Representanter från både SUNET och SKL har haft löpande diskussioner med e-legitimationsnämnden, Post och Telestyrelsen och Näringsdepartementet kring frågor som rör Svensk e-legitimation inklusive den idé som beskrivs i detta projektförslag.

Spridning av resultat
För att skapa engagemang och spridning kommer arbetet vid flera tillfällen kommuniceras gentemot intressenterna kring elektronisk identifiering i Sverige. Detta innefattar intressesfären kring svensk e-legitimation, e-legitimationsnämnden och e-förvaltningsenheten vid näringsdepartementet. Projektdeltagarna närvarade vid e-legitimationsdagen 3 februari 2016 och kommunicerade kring det pågående arbetet. Projektets slutrapport kommer utformas som en rekommendation om hur Svensk e-legitimation kan nyttja en nationell funktion för grundidentifiering för att underlätta och stimulera både innovation och användning av Svensk e-legitimation.

Risker och riskhantering

Risker och Riskhantering

Uppföljning och utvärdering
Projektet kommer att tillsätta en referensgrupp som får uppdrag att utvärdera projektet.
Vi kommer följa upp arbetet genom att säkerställa att projektet ger svar på frågorna

 • Hur omfattande blir arbetet att integrera funktionen i en e-legitimationsutfärdare?
 • Hur svårt och omfattande uppfattas processen hos samhällskontor?
 • Vilka är de främsta förbättringsmöjligheterna inför en permanent drift av funktionen?

Presentation av parter i projektet
Om Sunet
Sunet har i uppgift att skapa infrastruktur för nationell och internationell datakommunikation på universitet, högskolor och andra anslutna organisationer. Den gemensamma organisationen bildar ett nät för forskning och utbildning och erbjuder en rad olika datatjänster. SUNET står för Swedish University computer Network och är ett rådgivande organ inom Vetenskapsrådet. Enligt instruktioner från Utbildningsdepartementet ska Vetenskapsrådet särskilt ”ansvara för kommunikationssystemet och beakta intresset hos forskning och andra berörda”. Verksamheten finansieras i första hand av de anslutna organisationerna, men får även anslag från Utbildningsdepartementet via Vetenskapsrådet.

Om SKL
Sveriges kommuner och landsting (SKL) är en arbetsgivar- och intresseorganisation för Sveriges kommuner, landsting och regioner. SKL:s uppgift är att stödja medlemmarna och bidra till att utveckla deras verksamhet. Organisationen fungerar som ett nätverk för kunskapsutbyte och samordning. I deras roll ingår att ge service och professionell rådgivning inom alla de områden som kommuner, landsting och regioner är verksamma inom.

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Fresia Pérez

Fresia Pérez

0704911141
Kontakta mig