Styrning

Sunet är en del av Vetenskapsrådet. Enheten för Sunet finns vid Avdelningen för forskningens infrastruktur sedan den 1 november 2015. Sedan den 1 jan 2016 styrs Sunet av en beslutande kommitté.

Protokoll 2018-09-13 signerat


Sunets beslutande kommitté

 • Stefan Bengtsson, ordförande i kommittén, rektor vid Chalmers.
 • Johan Sterte, ledamot, rektor vid Karlstads universitet.
 • Ylva Fältholm, ledamot, rektor vid Högskolan i Gävle.
 • Susanne Kristensson, ledamot, förvaltningschef Lunds universitet.
 • Henrick Gyllberg, ledamot, förvaltningschef Blekinge tekniska högskola.
 • Joakim Nejdeby, ledamot, IT-direktör Linköpings universitet.
 • Peter Krantz, ledamot, CIO Kungliga biblioteket.
 • David Höjenberg, ledamot, SFS.
 • Fanny Lyrfors, ledamot, SFS.
 • Ann Fust, vice ordförande, förvaltningschef VR.
 • Björn Halleröd, ledamot, huvudsekreterare Rfi VR.

Nomineringarna görs av Sveriges universitets-och högskoleförbund (SUHF), Kungliga biblioteket (KB) samt Sveriges Förenade Studentkårer (SFS). Kommittén är utsedd för perioden 1 januari 2016 till och med 31 december 2018.

Regeringens löpande styrning av myndigheterna sker genom årliga så kallade regleringsbrev. Där framgår hur mycket pengar den har till sitt förfogande och hur pengarna ska fördelas mellan dess olika verksamheter samt vissa uppdrag som myndigheten ska utföra under året.


Sunets Styrdokument

Vetenskapsrådets instruktion
Myndighetens instruktion är en författning med regler om dess organisation, arbetssätt med mera som regeringen utfärdar.

Vetenskapsrådets regleringsbrev för 2018
Regeringens löpande styrning av myndigheterna sker genom årliga så kallade regleringsbrev. Där framgår hur mycket pengar myndigheten har till sitt förfogande och hur pengarna ska fördelas mellan dess olika verksamheter samt vissa uppdrag som myndigheten ska utföra under året.

Inriktning Sunet 2015-2018

Verksamhetsplaner
Verksamhetsplan Sunet 2018
Verksamhetsplan Sunet 2017
Verksamhetsplan Sunet 2016
Verksamhetsplan Sunet 2015

Verksamhetsberättelser

Verksamhetsberättelse Sunet 2017, Verksamhetsberättelse Sunet tilläggstjänster 2017
Verksamhetsberättelse Sunet 2016
Verksamhetsberättelse Sunet 2015
Verksamhetsberättelse Sunet 2014
Verksamhetsberättelse Sunet 2013

För äldre dokument, skicka ett mail till info@sunet.se så hjälper vi dig.

Mission, Verksamhetsidé, Vision & Strategiska vägval


Mission
Sunets unika datanät och tjänster möjliggör nationell och global samverkan för Svensk forskning, högre utbildning och kultur på ett säkert, enkelt och tillgängligt sätt.


Verksamhetsidé
Sunet tillhandahåller säker och stabil nationell infrastruktur för datakommunikation. Vi tar i nära samverkan med kunden fram behovsanpassade tjänster för svensk forskning, högre utbildning och kultur. Sunets arbete är en del av Internets globala utveckling.


Vision
Sunets nätverk och väl integrerade tjänster är det självklara valet för svensk forskning, högre utbildning och kultur. Sunet förknippas med stabilitet och hög kvalitet och är en integrerad del av svensk forskningsinfrastruktur.


Strategiska vägval

 • Sunet ska välja lösningar som bygger på beprövad erfarenhet samt använder öppna och/eller de facto-standarder.
 • Sunet ska välja tjänster som effektiviserar och underlättar samarbete med omvärlden och som fungerar oberoende av användarens anslutningsätt eller geografiska placering.
 • Sunet ska i första hand erbjuda kostnadseffektiva tjänster som många efterfrågar och som därmed ger minskade drifts- och styckkostnader.
 • Sunet ska i första hand erbjuda tjänster som drar nytta av Sunets infrastruktur och kan integreras med Sunets identitetsfederation.

 

Sunets värdegrund


MÅLPRINCIPER

Behovsstyrd förändring
Vi utvecklar vårt unika datanät och våra till detta länkade tjänster för att motsvara behoven hos våra kunder.

Service och kvalitet
Vi svarar upp med hög servicenivå och gott servicebemötande inför våra kunders behov och tar initiativ till ständiga förbättringar.

Leveransförmåga
Vi fullföljer våra uppdrag och levererar resultat med högt säkerhetsmedvetande i form av robust datakommunikation, identitetshantering och hög kapacitet.


MEDELPRINCIPER

Transparens
Vi har en öppen och tydlig agenda.
Vi har en enkel och transparent process för att införa och förändra våra tjänster.
Vi verkar för ett öppet internet för alla.

Dialog
Vi söker förståelse för hur kunden upplever sin situation och skaffar oss fakta om kundens behov.
Vi bidrar med våra lösningsidéer och vårt hantverk för att i samverkan skapa kundnöjdhet.
Vi talar klarspråk och har ett öppet sinnelag såväl i relation till varandra som andra och till nya uppgifter.

Tillgänglighet
Vi har en rikstäckande tillgänglighet och är nåbara dygnet runt veckans alla dagar.


ORGANISATIONSPRINCIPER

Socialt nätverksbyggande
Vi är lika måna om sociala som tekniska nätverk, bidrar med egna och tar del av andras lärdomar så väl lokalt som globalt.

Samverkan
Vi samarbetar ständigt i olika konstellationer för att skapa bästa tänkbara kompetensmix. Vi nyttjar befintliga och bygger nya allianser för att ständigt ligga i framkant.


 


 Styrelseprotokoll

2018

Protokoll 20180307
Protokoll 20180605
Protokoll 20180913

 

2017
Protokoll 20170309
Protokoll 20170517
Protokoll 20170920
Protokoll 20171206

2016
Protokoll 20160310
Protokoll 20160607
Protokoll 20160921
Protokoll 20161208

2015
Protokoll 20150122
Protokoll 20150331
Protokoll 20150528
Protokoll 20150908
Protokoll 20151001
Protokoll 20151209

2014
Protokoll 20140317
Protokoll 20140611
Protokoll 20140911
Protokoll 20141210

2013
Protokoll 20130313
Protokoll 20130612
Protokoll 20130918
Protokoll 20131204

2012
Protokoll 20120313
Per capsulam-beslut SUNETs styrelse 120412
Protokoll 20120612
Protokoll 20120912
Protokoll 20121205

2011
Protokoll 20110308
Protokoll 20110614
Protokoll 20110928
Protokoll 20111207

2010
Protokoll 20100310
Protokoll 20100525
Protokoll 20100930
Protokoll 20101202

2009
Protokoll 20090402
Protokoll 20090604
Protokoll 20090924
Protokoll 20091211


Sunets nya organisationsmodell

Hösten 2015  genomgick Sunet en organisationsförändring. Den nya styrningen av Sunet är avsedd att ge Sunet en stabilare bas, en tryggare plattform och en bättre dialog med de anslutna lärosätena, myndigheterna och kulturinstitutionerna. Beslutet omfattar tre övergripande förslag där öppenhet och transparens är nyckelord:

 • Ny organisationsmodell.
 • Ny ledning och styrning.
 • Ny modell för insamling av krav och behov.

Läs hela rapporten ”Förslag till långsiktig organisationsmodell för Sunet”.

Underlag för arbetet i Vetenskapsrådets arbetsgrupp har bland annat varit den tidigare oberoende utvärderingen Sunet under Scrutiny, Vetenskapsrådet 2013.

Info på vr.se
Om arbetsgruppens arbete.
Om organsationsförändringen på sunet.se.