Om anslutning till Sunets nät

SUNET består framför allt av svenska universitet och högskolor som har byggt upp organisationen från grunden. Hit räknas alla lärosäten som bedriver en statligt godkänd högskoleutbildning och har examinationsrättigheter i minst ett ämne. SUNET är i princip öppet för alla universitet och högskolor, oavsett huvudman och bakgrund.

Universitet och högskolor

Inträdesavgift
Nytillkomna högskolor som inte har varit med och bidragit till driften av SUNET måste betala en viss inträdesavgift. SUNET:s styrelse avgör hur stor avgiften blir beroende på högskolans storlek, den kapacitet som krävs och vilka kostnader som anslutningen medför initialt.

Driftkostnader
Regeringen har bestämt att alla anslutna högskolor och universitet (med vissa undantag) ska betala en avgift som går till driften av SUNET. Beloppet baseras på verksamhetens totala intäkter. Denna regel tillämpas även på nytillkomna högskolor.

Kapacitet
Universitet och högskolor är anslutna med 10 Gbit/s eller 1 Gbit/s via redundanta och diversifierade förbindelser. Vid behov ska SUNET kunna uppgradera kapaciteten för ett universitet eller en högskola efter samråd om tekniska och ekonomiska konsekvenser.

Generella uppgraderingar av skolornas anslutningar som finansieras med den gemensamma budgeten beslutas av SUNET:s styrelse.

Holdingbolag
Holdingbolag kan behandlas som en del av ett universitet eller en högskola och måste då ha samma domänadress. I annat fall gäller SUNET:s regler för externa organisationer. Företag som ägs av ett universitet eller en högskola utan att vara holdingbolag ingår inte här.

Konstnärliga högskolor, KB och muséer

SUNET har många anslutna offentliga verksamheter. När dessa organisationer vill öka kapaciteten eller önskar ytterligare förbindelser gäller bestämmelserna för externa organisationer.

Kapacitet
Enligt ett regeringsbeslut ska konstnärliga högskolor i Stockholm, Kungliga biblioteket och centrala statliga muséer vara anslutna till SUNET via en förbindelse med initial kapacitet på 2 Mbit/s. Dessa organisationer är för närvarande anslutna med 100 Mbit/s eller 1 Gbit/s. Extra hög tillgänglighet har gått att ordna i vissa fall.

Studentbostäder

För att ansluta studentbostäder till nätverket OptoSunet skrivs ett avtal mellan SUNET och studentorganisationen, eller motsvarande avtalspart. Avtalsparten skall vara en juridisk person med säte i Sverige. Om det är ett universitet eller en högskola ska anslutningen tekniskt separeras från övrig trafik inom lärosätet.

Endast för studenter
Nätverket får bara användas av studenter. Studentorganisationen bär ansvar för användandet av studentbostädernas anslutning, inklusive hantering av missbruk.

Kapacitet
Studentbostäder är anslutna med 1 Gbit/s eller 10 Gbit/s. Anslutningen kan minskas gradvis i avtalet i steg om 1 Gbit/s. Kontroll av användning sker i efterhand genom trafikmätning.

Vanligtvis är anslutningen inte redundant, men studentorganisationer eller motsvarande avtalspart kan ansluta ett studentbostadsnät med dubbla fiberförbindelser. På så sätt får man en fullt redundant anslutning.

Utrustning
Normalt ansluts ett studentbostadsnät direkt till OptoSunet via en fiberoptisk förbindelse till SUNET:s lokala optiska nod. Där etableras en punkt-till-punkt-förbindelse (p2p-förbindelse) till centralnoden i Stockholm, där den ansluts till en av nätverkets centrala routrar.

Detta krävs:

 • Fiberoptisk förbindelse från studentbostadsnätet till SUNET:s stamnätsnod (anskaffas och bekostas av studentorganisationen).
 • Utrustning för p2p-förbindelse från stamnätsnoden till centralnoden.
 • Utrustning för anslutning i en av OptoSunets centrala routrar.

När ett studentbostadsnät ansluts genom ett campusnät förutsätts att SUNET inte behöver tillhandahålla någon utrustning.

Drift och underhåll
SUNET:s centrala driftorganisation står för drift och underhåll fram till överenskommen avlämningspunkt, samt för SUNET:s utrustning. Studentorganisationen står för särkostnaden av den utrustning som SUNET använder för anslutningen.

Avgifter för utrustning i central router:
Portkostnad för aktuell anslutning (1 Gbit/s eller 10 Gbit/s) med fyra års avskrivning.

Del av routerns gemensamma kostnad, i proportion till hur många portar routern kan hantera.

Del av den anslutna portens gemensamma kostnad, i proportion till den kapacitet som avtalats.

Del av SUNET:s kostnader för drift och anslutningskapacitet, i proportion till den kapacitet som avtalats.

Avgifter för p2p-förbindelse kan du läsa mer om här.

Prisnivåer
Utifrån angivna avgiftsprinciper erhålls följande prisnivåer, baserade på dagens priser för utrustning (mars 2009).

 • Icke redundant 1 Gbit/s-anslutning direkt till OptoSunet: 11 600 kr/månad.
 • Icke redundant 10 Gbit/s-anslutning direkt till OptoSunet: 37 000 kr/ månad. Ytterligare 3 400 kr/månad tillkommer i trafikavgift per påbörjad Gbit/s som avtalats.
 • Trafikavgift per påbörjad Gbit/s vid anslutning via ett campusnät: 2 200 kr/månad.

Dessa priser påverkas av dollarkursen och kan variera något, beroende på hur mycket utrustning som beställs vid varje tillfälle. Alla priser anges exklusive moms.

Studentbostäder kan anslutas:

 • Direkt till OptoSunet med en så kallad p2p-förbindelse.
 • Genom en högskolas vanliga routade nät (campusnät) till OptoSunet.

Om anslutningen sker genom ett campusnät ska studentorganisationen även teckna avtal med aktuell högskola/universitet. Studentbostadstrafiken ska alltid kunna särredovisas, oavsett anslutning.

Övriga organisationer

Externa organisationer kan ansluta till SUNET om de uppfyller vissa kriterier. Det måste finnas en tydlig koppling till högskole- och universitetsvärlden.

Behörighetskrav:

 • Samarbete med högskola eller universitet.
 • Om en anslutning anses vara till nytta för utbildning och forskning, till exempel högskolemyndigheter, forskningsråd, akademier, arkiv, muséer med egen forskning/forskningsanknytning och bibliotek som används av universitet och högskolor.

Anslutning
En extern organisation måste vanligtvis själv ordna en fiberoptisk förbindelse/förbindelser med SUNET:s nätverk. Organisationen måste dock samråda med SUNET innan man kontaktar sin leverantör.

Anslutningen kan i vissa fall ske via en högskoleenhet som då får stå för uppkopplingsarbete och kostnader. Detta förutsätter dock att högskoleenheten är villig att till exempel skaffa en extra router och svara för drift av anslutningen.

Exempel på anslutningskostnader:

 • Fiberoptisk förbindelse/förbindelser, både installations- och abonnemangsavgifter.
 • Lokal anslutningsutrustning (router eller motsvarande).
 • Eventuell anslutningsutrustning placerad vid anslutningspunkten till SUNET.

Driftkostnader

Den årliga trafikavgiften täcker organisationens totala trafik via en eller flera förbindelser till SUNET. Om trafiken överstiger avtalad kapacitet under en längre period upptas förhandlingarna om förändrade villkor.

Trafikavgift per år

 • <= 10 Mbit/s: 100 000 kr
 • <= 100 Mbit/s: 400 000 kr
 • <= n x 100 Mbit/s: 400 000 kr + (n — 1) x 25 000 kr
 • <= 1000 Mbit/s: 625 000 kr
 • <= n x 1000 Mbit/s: 625 000 kr + (n-1) x 50 000 kr

Holdingbolag

Holdingbolag och mindre helägda dotterbolag kan behandlas som en del av ett universitet eller en högskola och måste då ha samma domänadress. De ansluter sig till SUNET direkt genom lärosätets lokala nät.

För ett företag som till minst hälften ägs av ett eller flera lärosäten finns följande alternativ:

 • Samma IP-adress som lärosätet och anslutning till dess lokala nät och utrustning. Lärosätet ingår ett enklare avtal med SUNET och ansvarar för företagets användning, samt betalar en avgift på 2 200 kr/månad.
 • Om lärosätet har utrustning från SUNET kan företaget ansluta till denna utanför lärosätets lokala nät och brandväggar. Efter avtal mellan SUNET och företaget där lärosätet kan intyga villkoren får företaget egen IP-adress och ansvarar för drift och säkerhet. Engångsavgift och därefter löpande årsavgift.
 • I väldigt få undantagsfall kan företaget ansluta på andra sätt. Detta beslutas av SUNET:s tekniskt ansvarige och kan innebära ytterligare avgifter.
 • Notera att en fysisk anslutning till nätverket inte garanterar att alla SUNET:s tjänster kan användas, till exempel de som kräver att användarna finns med i SWAMID.

Undantagsregler för små organisationer

I få undantagsfall kan avgifterna sänkas om ett företag har väldigt få anställda och kan visa att man kommer att nyttja en SUNET-förbindelse i betydligt begränsad omfattning. Här krävs dock att företaget är av stor betydelse för universitet och högskolor.

Reviderad och fastställd av SUNET:s styrelse 12 september 2012.

Internationella anslutningar

Vid behov kan SUNET erbjuda förbindelser till utländska universitet och forskningsanläggningar via internationella nätverk som NORDUnet eller GÉANT. Då gör SUNET och berört lärosäte en särskild överenskommelse som rör kapacitet, typ av förbindelse, vilka punkter som ska sammankopplas och förbindelsens varaktighet och avgift.

Vid en sådan här uppkoppling ingår vanligtvis dessa aktörer:

 • Svenskt universitet eller högskola (A)
 • SUNET
 • NORDUnet eller annan internationell organisation, till exempel GÈANT
 • Ett nationellt forskningsnät i mottagande land
 • Mottagande universitet eller forskningsanläggning (B)

Kostnader
Vid en internationell förbindelse avtalar ofta den svenska och den utländska parten om att dela på kostnaderna. Det svenska lärosätet står då för kostnaden fram till NORDUnet och det utländska universitetet bekostar motsvarande förbindelse från sitt land. Det svenska lärosätet kan också stå för hela kostnaden.

Allmänna principer vid avtal:

 • För den del av förbindelsen som är inom Sverige gäller reglerna för punkt-till-punkt-anslutningar. (länk)
 • SUNET tecknar avtal med NORDUnet för den internationella delen av förbindelsen och NORDUnet står för avtal med övriga internationella organisationer (till exempel GÈANT) som kan vara inblandade.
 • Alla kontakter avseende den internationella förbindelsen går via SUNET.
 • Den svenska beställaren står för alla extra kostnader som kan uppstå. SUNET tar inte ut några påslag eller andra tillägg.

Punkt-till-punkt-anslutningar

Universitet och högskolor kan få tillgång till punkt-till-punkt-förbindelser (p2p) genom SUNET. Då görs en särskild överenskommelse mellan parterna om förbindelsens typ, kapacitet och varaktighet, vilka punkter som sammankopplas och avgift till SUNET.

Allmänna principer vid p2p-anslutning:

 • SUNET äger den utrustning som krävs för att upprätta en anslutning.
 • Beställaren bekostar den extra utrustning som krävs, till exempel avskrivningskostnader och tekniskt underhåll.
 • Avgifterna ska stimulera användandet.
 • SUNET ska alltid ha nödvändig utrustning tillgänglig så att det snabbt går att upprätta en p2p-anslutning.

Utrustning
För att sätta upp en p2p-anslutning mellan lärosäte och centralnod krävs viss utrustning som SUNET tillhandahåller.

1 Gbit/s:

 • Anslutningsutrustning med kapacitet för sex anslutningar.
 • Chassi med plats för 24 anslutningar.
 • Utrustning för att ansluta ett chassi till OptoSunet med kapacitet för åtta anslutningar.
 • Utrustning vid centralnoden med kapacitet för åtta anslutningar.

10 Gbit/s:

 • Anslutningsutrustning med kapacitet för en 10 Gbit/s-anslutning.
 • Chassi med plats för fyra anslutningar.
 • Utrustning för att ansluta ett chassi till OptoSunet med kapacitet för en anslutning.
 • Anslutningsutrustning vid centralnoden med kapacitet för en anslutning.
 • Chassi vid centralnoden med kapacitet för fyra anslutningar.

Beräkna avgift

 • För att ta reda på kostnader för en p2p-anslutning finns det vissa riktlinjer.
 • Generell avskrivningsstid på fyra år.
 • För utrustning som kan hantera mer än en anslutning beräknas 50 procents användning. Exempel: 12 Gbit/s-anslutningar i ett chassi för 24 anslutningar innebär hälften av den totala kostnaden.
 • För utrustning till anslutningar vid centralnoden beräknas 90 procents användning.

Prisexempel

 • 1 Gbit/s-anslutning från ett lärosäte till centralnod: 5 500 kronor/månad
 • 10 Gbit/s-anslutning från ett lärosäte till centralnod: 22 000 kronor/månad

Priserna är baserade på dagens utrustningskostnader (mars 2009), vilka påverkas av dollarkursen och kan variera något från beställning till beställning.