Vad är Sunet?

SUNET står för Swedish University computer Network och är en enhet på Vetenskapsrådet. Enligt instruktioner från Utbildningsdepartementet ska Vetenskapsrådet särskilt "ansvara för kommunikationssystemet och beakta intresset hos forskning och andra berörda". Verksamheten finansieras i första hand av de anslutna organisationerna, men får även anslag från Utbildningsdepartementet via Vetenskapsrådet.

SUNET står för Swedish University computer Network och är en enhet på Vetenskapsrådet, avdelningen för forskningens infrastrukturer. Enligt instruktioner från Utbildningsdepartementet ska Vetenskapsrådet särskilt ”ansvara för kommunikationssystemet och beakta intresset hos forskning och andra berörda”. Verksamheten finansieras i första hand av de anslutna organisationerna, men får även anslag från Utbildningsdepartementet via Vetenskapsrådet.

Mission, Verksamhetsidé, Vision & Strategiska vägval


Mission
Sunets unika datanät och tjänster möjliggör nationell och global samverkan för Svensk forskning, högre utbildning och kultur på ett säkert, enkelt och tillgängligt sätt.


Verksamhetsidé
Sunet tillhandahåller säker och stabil nationell infrastruktur för datakommunikation. Vi tar i nära samverkan med kunden fram behovsanpassade tjänster för svensk forskning, högre utbildning och kultur. Sunets arbete är en del av Internets globala utveckling.


Vision
Sunets nätverk och väl integrerade tjänster är det självklara valet för svensk forskning, högre utbildning och kultur. Sunet förknippas med stabilitet och hög kvalitet och är en integrerad del av svensk forskningsinfrastruktur.


Strategiska vägval

  • Sunet ska välja lösningar som bygger på beprövad erfarenhet samt använder öppna och/eller de facto-standarder.
  • Sunet ska välja tjänster som effektiviserar och underlättar samarbete med omvärlden och som fungerar oberoende av användarens anslutningsätt eller geografiska placering.
  • Sunet ska i första hand erbjuda kostnadseffektiva tjänster som många efterfrågar och som därmed ger minskade drifts- och styckkostnader.
  • Sunet ska i första hand erbjuda tjänster som drar nytta av Sunets infrastruktur och kan integreras med Sunets identitetsfederation.

 

Sunets värdegrund


MÅLPRINCIPER

Behovsstyrd förändring
Vi utvecklar vårt unika datanät och våra till detta länkade tjänster för att motsvara behoven hos våra kunder.

Service och kvalitet
Vi svarar upp med hög servicenivå och gott servicebemötande inför våra kunders behov och tar initiativ till ständiga förbättringar.

Leveransförmåga
Vi fullföljer våra uppdrag och levererar resultat med högt säkerhetsmedvetande i form av robust datakommunikation, identitetshantering och hög kapacitet.


MEDELPRINCIPER

Transparens
Vi har en öppen och tydlig agenda.
Vi har en enkel och transparent process för att införa och förändra våra tjänster.
Vi verkar för ett öppet internet för alla.

Dialog
Vi söker förståelse för hur kunden upplever sin situation och skaffar oss fakta om kundens behov.
Vi bidrar med våra lösningsidéer och vårt hantverk för att i samverkan skapa kundnöjdhet.
Vi talar klarspråk och har ett öppet sinnelag såväl i relation till varandra som andra och till nya uppgifter.

Tillgänglighet
Vi har en rikstäckande tillgänglighet och är nåbara dygnet runt veckans alla dagar.


ORGANISATIONSPRINCIPER

Socialt nätverksbyggande
Vi är lika måna om sociala som tekniska nätverk, bidrar med egna och tar del av andras lärdomar så väl lokalt som globalt.

Samverkan
Vi samarbetar ständigt i olika konstellationer för att skapa bästa tänkbara kompetensmix. Vi nyttjar befintliga och bygger nya allianser för att ständigt ligga i framkant.


 

Vill du koppla upp din organisation mot Sunets nät? Kontakta Börje Josefsson.

Sunet bildades i början av 1980-talet som ett forsknings- och utvecklingsprojekt. I dag består organisationen främst av universitet och högskolor, men andra organisationer och myndigheter är också anslutna. Vetenskapsrådet ansvarar för att Sunet administreras och drivs enligt regeringens fastlagda riktlinjer. Sunet har en styrelse med mandat att ta beslut i alla viktiga frågor avseende utveckling. På högskolor och universitet i landet har Sunet ett stort antal kontaktpersoner med olika ansvarsområden.


Nätverk för högskolor och universitet

Sunets främsta uppgift är att erbjuda svenska universitet och högskolor nationell och internationell datakommunikation. Organisationen arbetar även för att leverera datatjänster som medlemmarna efterfrågar och vid behov finns möjlighet att beställa särskilda internationella förbindelser och punkt-till-punkt-förbindelser. Läs mer här: P2P och spektrum


Tjänster

Anslutna organisationer kan köpa onlinetjänster hos Sunet – säkerhet, kvalitet och bra pris garanteras.


SUNET jobbar strategiskt

2014 genomförde Sunet tillsammans med Sunets styrelse ett arbete med att ta fram ett inriktningsdokument för Sunet 2015-2018. Dokumentet innehåller mission, verksamhetsidé, vision och strategi samt värdegrund för Sunet. Innehållet i  inriktningsdokument beslutades av Sunets styrelse den 10 december 2014.


SWAMID

Sunet arbetar sedan länge med identitetshantering inom identitetsfederationen SWAMID – en central del av Sunets verksamhet.


Se vilka organisationer som är anslutna till Sunets nät