SWAMID

Swedish Academic Identity Federation

Med SWAMID kan medlemmarna skapa kvalitetssäkrad och säker identifiering av alla sina användare i olika tjänster – både i Sverige och internationellt.

SWAMID är en identitetsfederation som omfattar de flesta lärosäten, forskningsinstitut och andra myndigheter som är relaterade till svensk forsknings- och utbildningssektor. SWAMID drivs av SUNET.

Varför SWAMID?

Syftet med en identitetsfederation är att sänka kostnaden för hantering av digitala identiteter både inom och mellan organisationer inom utbildningsvärlden. SWAMID:s policy och teknologi används för att etablera säkra associationer och transaktioner mellan identiteter och system, vilka kan kontrolleras av olika organisationer.

Ett exempel är om en högskola planerar att börja outsourca sina tjänster, till exempel använda olika molntjänster såsom Box och Projectplace. Med en identitetsfederation blir arbetet både billigare och enklare. Om högskolan inte kan hantera identiteterna centralt skapas automatiskt en identitet per användare och tjänst.

Hur ansluter jag till SWAMID?

För att använda SWAMID måste organisationen kunna visa att den uppfyller kraven för bästa praxis gällande identitetshantering. Om den sökande godkänns undertecknas ett medlemsavtal hos SWAMID. Organisationen blir då en identitetsutgivare (IdP) vars inloggningsservrar blir tillgängliga för inloggning från alla andra i federationen. Mer information om hur du ansluter dig finns under SWAMID Federation Policy.

Hur är SWAMID organiserat?

SWAMID är en del av SUNETs infrastruktur som styrs av en styrgrupp (eng. Board of Trustees) som utses av SUNET. Styrgruppen utser i sin tur en driftsgrupp (eng. Operations) som ansvarar för den löpande förvaltningen av SWAMID.

SWAMID Operations

SWAMID använder SUNETs förvaltningsmodell. Produktägare är Valter Nordh och systemförvaltare är Pål Axelsson som också leder SWAMID Operations.

Alla organisationer som kan bli SUNET-kunder kan ansöka om att bli medlem i SWAMID. Alla organisationer som vill bli identitetsutfärdare i SWAMID måste vara medlemmar i SWAMID. En tjänsteleverantör behöver dock inte vara medlem i SWAMID för att använda lärosätesinloggningar via SWAMID i sin tjänst.

Användarstöd/support

Organisationer som är anslutna till SWAMID ansvarar själva för att tillhandahålla första nivåns användarstöd till sina egna slutanvändare via sin helpdesk eller liknande. Detsamma gäller för andra nivåns stöd, vilket innefattar teknikstöd och problemklassificering.

SWAMID:s driftgrupp ger tekniskt stöd först på tredje nivån, det vill säga bortom det som nivå ett och två kan erbjuda. SWAMID fungerar inte som support mot tjänstens slutanvändare, utan tar endast emot förfrågningar och synpunkter från medlemsorganisationens stödgrupp.

Har en incident inträffat som påverkar SWAMID finns särskilda instruktioner om att anmäla och hantera en incident.

Vill du veta mer?

 

 

 

Summary in English

Swedish Academic Identity Federation

With SWAMID member organisations can create quality assured and safe identification of all its users in different services around the world.

SWAMID is a Swedish identity federation that includes most universities, university colleges, research institutions and goverment agencies that are related to Swedish research and educational sector. SWAMID is operated by the national research and educational network SUNET.

The purpose of an identity federation is to lower the cost of managing digital identities and make it easier for users to access services in other organisations. SWAMID’s policy and technology are used to establish secure associations and transactions between identities in Swedish higher education and research sector with service over organisational and national borders.

How do we join SWAMID?

To use SWAMID an organisation must demonstrate that it meets the requirements for best practices regarding identity management. If the applicant is approved they sign a membership agreement with SWAMID. The organisation then becomes an identity provider (IdP) whose users can sign into services in the identity federation and connected interfederations. Service Providers do not need to be members of the federation to supply services to members of the identity federation. For more information on how to connect, see SWAMID Federation Policy.